ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ޖަލްސާ ފަސްކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް އެމިނިސްޓްރީން ލިބިފައިވާ ދަޢުވަތަކަށް މިކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މާލެއަށް ދަތުރެއް ކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން 26 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ، ޖުލައި މަހު ބާއްވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން 27 ޖުލައި 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:45 އަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި، ކުރިޔަށް އޮތް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ޙިއްސާ ކުރުން އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިޖަލްސާއަށް ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތު ދެޖިންސުގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ދެއްވުންއެދި ދެންނެވީމެވެ.


ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ޖަލްސާ ފަސްކުރުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ޖަލްސާ ފަސްކުރުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:59 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.