ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ދުއްވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ

މިހާރަކަށްއައިސް އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެކިކަހަލަ ވެހިކަލްތައް ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ދުއްވާކަންވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން، ޤަވާއިދުން ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ވެހިކަލް ދުއްވުމާއި، ލައިސަންސް ނުނަގާ ދުއްވުމާއި، 2 ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލްތަކުގައި މީހުން އެރުވޭ ޢަދަދާއި ޚިލާފަށް 3 މީހުން އަރުވައިގެން ދުއްވުމާއި އަދި މަގުމަތީ ހިނގާބިނގާ ފަރާތްތަކަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބާރު ސްޕީޑްގައި ވެހިކަލްތައް ދުއްވާކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.

އެހެންކަމުން، އެންމެންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހެދިފައި ހުންނަ މިފަދަ ޤަވާއިދުތަކަށް އެންމެހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ޢަމަލު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.


ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ދުއްވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ދުއްވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 2:00 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.