ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރ. ފައިނު " ޖަވާހިރުމާގެ " ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އެގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 15 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

1. ގޯތީގެ ނަން: ޖަވާހިރުމާގެ ރ. ފައިނު
2. ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ: 311/R-1/2013/06
3. ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ތާރީޚް: 04 ނޮވެމްބަރ 2013
މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.


ރ. ފައިނު " ޖަވާހިރުމާގެ " ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ ރ. ފައިނު " ޖަވާހިރުމާގެ " ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:11 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.