ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މަދިރި އުފެދޭގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި


މަދިރިއުފެދޭ ގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ ޙަރަކާތެއް 13 މެއި 2019 ގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މިޙަރަކާތަކީ މިކައުންސިލާއި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނޭގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ޙަރަކާތެކެވެ. މިޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން ރަށުގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ގޭގޭގައި މަދިރި އުފެދޭގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ދެނެގަނެ އެފަދަ ތަންތަން ހުރި ގޭގެއަށް އިސްލާހް ކުރުމަށް ނަސޭޙަތްތެރިވެވި އެކަންކަން އިސްލާޙް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިއީ މަދިރީގެ ޒަރީއްޔާއިންޖެހޭ ބަލިތައް މަދުކުރުމަށް މިކައުންސިލާއި ރަށުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހިންގުނު ޙަރަކާތެކެވެ. މިޙަރަކާތުގައި ރަށުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

މަދިރި އުފެދޭގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި މަދިރި އުފެދޭގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:18 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.