ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން - އާއިންޖީނުގެ އަޅާ ބިމުގައިހުރި ރުއްގަސް

މިރަށުގައި އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ރަށުގެ އިރު އުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަމާއިމެދު ދައުވާ ކުރައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން 25 ޖުލައި 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ސިޓީއަކުން އެކަން އެންގެވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.  


މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން - އާއިންޖީނުގެ އަޅާ ބިމުގައިހުރި ރުއްގަސް މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން - އާއިންޖީނުގެ އަޅާ ބިމުގައިހުރި ރުއްގަސް Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 12:57 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.