ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު

ކުރިޔަށްއޮތް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި، ބަޖެޓާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުމަށާއި މި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްޞާކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޖަލްސާ 28 ޖުލައި 2018 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 21:00 ގައި ފައިނު ސްކޫލް ހޯލްގައި ބާއްވާގޮތައް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިޖަލްސާގައި ކުރިޔަށްއޮތް އަހަރު ރައްޔިތުންގެގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެތެރެއިން ކުރާނެކަންތައްތަކެއް ކަޑައެޅުމާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން އޮންނާނެއެވެ.

އެހެންކަމުން ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވާހާ ގިނަ ބޭފުޅުން މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންދެއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. މިއިޢުލާނާއި އެކު 2019 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި މިދެންނެވި މަޢުލޫމާތާއި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހުގެ ރިޕޯޓް މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް (www.fainucouncil.gov.mv) ގައިވެސް ޝާޢިއު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިޖަލްސާއަށް ރަށުގެ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތު ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާއި އަންހެން ބޭކަނބަލުން ވަޑައިގެން ދެއްވުންއެދި ދެންނެވީމެވެ.


ތާރީޚް ހ: 09 ޛުލްޤައިދާ 1439 ތާރީޚް މ: 22 ޖުލައި 2018
ނަންބަރު: (IUL)311/311/2018/39
ގުޅުންހުރި ފައިލް:
2019 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް
2018 ވަނަ އަަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހުގެ ރިޕޯޓް
2019 ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާފައިސާގެ ތަފްޞީލް
2019 ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީއާއި ބަޖެޓް އަދި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މުހިންމު ކަންކަން
2019 ވަނަ އަހަރު ޕީއެސްއައިޕީގައި ހިމަނައިގެން ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް
އިދާރީ ބަޖެޓް 2019 ގެ ޚުލާސާ
އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ރިޕޯޓް (2018 ގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް)
ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:30 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.