ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މިސްކިތު މުދިމުކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިރަށު ހުކުރުމިސްކިތުގެ މުދިމުކަން ކޮންޓްރެކްޓް ޢުޞޫލުން 18 ޖުލައި 2018 އިން 24 ޖުލައި 2018 އަށް 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުދިމްކަން ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މިކަމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ އިމާމު / މުދިމް ކަމުގެ ސަނަދު / ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ ނުވަތަ އެފެންވަރަށް ތަކެތި ދަންނަ ނުވަތަ ރީތިކޮށް ބަންގިގޮވާ ޤްރުއާން ކިޔަވަން އެނގޭ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ފެންވަރުގެ މީހަކު ނުލިބިއްޖެނަމަ ބަންގިގޮވާ އިމާމުވެ ނަމާދުކުރެވޭފަދަ މީހުންނާއި ޙަވާލުކުރާގޮތަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން ވަގުތީގޮތުން މިސްކިތް ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކަށް އިމާމެއްނަމަ ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތަކަށް 56 ރުފިޔާ އަދި  މުދިމެއްނަމަ ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތަކަށް 48 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފެއްނަމަ ދުވާލަކަށް -/100 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ. 

ވީމާ، މިކަމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން 17 ޖުލައި 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ތަކާއި އައިޑީކާޑް ފޮޓޯކޮޕީއަކާއެކު ސިޓީއަކުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ނެތްނަމަވެސް އައިޑީކާޑްގެ ފޮޓޯކޮޕީއަކާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މިސްކިތު މުދިމުކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މިސްކިތު މުދިމުކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 8:51 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.