ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ވަގުތީ ހަރުގެ އެޅުމަށްޓަކައި 4 ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ހަރުގެ އެޅުމަށްޓަކައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރަށުގެ އިރުމަތީ ސަރަޙައްދުން 6 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަގުތީ ހަރުގެ އެޅުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. 

ވީމާ، ވަގުތީ ހަރުގެއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 28 ޖޫން 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ހަރުގެވަޅަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާއިރު އެތަނުގައި ކުރާ މަސައްކަތަކާއި، ބޭނުންވާ ބޮޑުމިނާއި، ބޭނުންވާ މުއްދަތު ހުށަހެޅުއްވުންވެސް އެދެމެވެ. 

މިކަމާއިގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ރަސްމީ ގަޑީގައި 6580072 ނަމްބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 
‏11‏ ޝައްވާލް‏ 1439
‏24‏ ޖޫން‏ 2018


ނަންބަރު: (IUL)311/311/2018/31
ވަގުތީ ހަރުގެ އެޅުމަށްޓަކައި 4 ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން ވަގުތީ ހަރުގެ އެޅުމަށްޓަކައި 4 ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 10:20 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.