ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓް އާންމުކުރުން

24 ފެބުރުއަރީ 2018 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް
 ދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ލިސްޓް މިއިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. 

ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 6 ފެބުރުއަރީ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 11 ފެބުރުއަރީ 2018 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެކުރިން އެޝަކުވާއެއް މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  

‏20‏ ޖުމާދަލްއޫލާ‏ 1439
‏05‏ ފެބްރުއަރީ‏ 2018

ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް

އުފަން ތާރީޚު ފުރިހަމަ ނަން   ގޭގެ ނަން
24/12/1971 މަރްޔަމް އިބްރާހީމްމަނިކު  އަލުންތިލަ
03-03-1953 ސަކީނާ ޢަލީމަނިކު  އަމަން
14/01/1983 ފައުޒިއްޔާ ޙުސައިން  އަމަން
17/09/1985 ވަފިއްޔާ ޙުސައިން  އަމަން
01-01-1959 ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު  އަސަރީގެ
08-03-88 ސަމީޙާ ޢީސާމަނިކު  އަސަރީގެ
17/7/1997 އަފާ ސާމިޔާ އަސަރީގެ
01-01-1954 ސަންފާ އާދަމް  ޢަޞުރުމާގެ
16/03/1969 ޞާބިރާ މުޙައްމަދު  ޢަޞުރުމާގެ
01-01-1963 ޖަމީލާ މޫސާ  އަމާޒު
08-02-1984 ޙައްވާ ޢަބްދުއްރަޝީދު  ބީޗްވިލާ
06-08-1967 ފާޠިމަތު އަޙްމަދުފުޅު ބީޗްވިލާ
14/01/1988 ސާދުނާ ޢަބްދުއްރަޝީދު  ބީޗްވިލާ
18/01/1992 މަރިޔަމް ޝަކީބާ ބީޗްވިލާ
26/03/1986 ޢާއިޝަތު ޢަބްދުއްރަޝީދު  ބީޗްވިލާ
08-01-1994 އައިމިނަތު ޝަކީލާ  ބީޗްވިލާ
24/3/1999 ޝައިޙާ ޢަބުދުއް ރަޝީދު ބީޗްވިލާ
04-06-1990 ޢާރިފާ ރަޝީދު  ބޯގަންވިލާ
10-07-1988 މަރްޔަމް ޒުލްފާ  ބޯގަންވިލާ
13/07/1991 އައިމިނަތު ޝަފީނާ  ބޯގަންވިލާ
20/10/1970 ހައްވާ މުޙައްމަދު  ބޯގަންވިލާ
06-07-1998 އައިޝަތު ޞަފާ ބޯގަންވިލާ
10-05-88 ނާޒިމާ ޢަލީމަނިކު  ޗަބޭލީގެ
01-07-80 ޖަމީލާ ޢުމަރުމަނިކު  ޗަބޭލީގެ
08-10-86 ހަފްސާ ޢުމަރުމަނިކު  ޗަބޭލީގެ
14/08/1975 ފާޠިމަތު ޢުމަރުމަނިކު  ޗަބޭލީގެ
27/1/1996 ފާޠިމަތު ނާޒިޔާ ޗަބޭލީގެ
01-08-1999 ޒީނިޔާ ޢަލިމަނިކު ޗަބޭލީގެ
13/04/1992 މަރިޔަމް ނަޝާޔާ  ޗަމަން
16/06/1983 ފާޠިމަތު ނިޝާނާ  ޗަމަން
08-03-89 ފަރީޝާ ޢަލީ  ދޭލިޔާގެ
03-06-94 އާއިޝަތު ރައިހާނާ ދޭލިޔާގެ
23/06/1991 އާމިނަތު ފަރުހާނާ  ދޭލިޔާގެ
04-02-1998 މަރިޔަމް ފިރާޝާ ދޭލިޔާގެ
16/06/1973 ޙައްވާ އިސްމާޢީލް  ދޯދި
01-01-1939 ފާޠިމަތު ޢަލީ  ފަތަގުމާގެ
03-01-1972 ހަބީބާ އާދަމްމަނިކު  ފަތިސް
04-01-1992 އައިމިނަތު ހުސްނާ  ފަތިސް
24/10/1993 ފާޠިމަތު މަޖުދާ ފަތިސް
29/9/1998 މަރިޔަމް ޝަހުދާ ފަތިސް
02-04-1992 ހަފީޒާ އިބްރާހީމް މަނިކު  ފޭރުމާގެ
07-04-1967 ޢަފީފާ އަޙްމަދުމަނިކު  ފޭރުމާގެ
19/07/1986 ނަފީސާ އިބްރާހީމްމަނިކު  ފޭރުމާގެ
18/12/1995 ޒިޔާނާ އިބުރާހީމް މަނިކު ފޭރުމާގެ
01-02-79 ޒުހުރާ އާދަމް  ފެހިވިނަ
10-10-1986 ފާޠިމަތު ޢަލީ ގުލްޒާރުގެ
03-03-1990 ޢާސިމާ އިބްރާހީމްމަނިކު  ހަދުވަރީގެ
12-10-1987 ލަޠީފާ އާދަމްމަނިކު  ހަދުވަރީގެ
15/1/1997 އާތިފާ އިބުރާހީމް މަނިކު ހަދުވަރީގެ
05-07-1989 ސާރާ އިބްރާހީމް  ހުސްނުހީނާގެ
28/10/1993 ފާޠިމަތު މުނާ ހުސްނުހީނާގެ
11-09-1962 ޖަމީލާ ޢުމަރުމަނިކު  ހުސްނުހީނާގެ
07-02-87 ޙައްވާ އާދަމްމަނިކު  ހުވަނދުމާގެ
22/08/1982 ފާޠިމަތު އާދަމްމަނިކު  ހުވަނދުމާގެ
22/11/1983 ނާދިރާ އިސްމާއީލް އިރަމާގެ
01-01-1968 ޙަސީނާ ޢަލީ  އިރަމާގެ
01-12-1998 މަރިޔަމް ނާސިހާ އިރަމާގެ
27/07/1977 ފާޠިމަތު ސަޢީދާ  އިރުމަތީގެ
21/11/1973 ސިމްލާ މޫސާމަނިކު  ޝަފާމަންޒިލް
02-04-1995 އާއިމިނަތު ޝިފާ ޝަފާމަންޒިލް
10-03-1996 ފާޠިމަތު ރިޝްފާ ޝަފާމަންޒިލް
27/12/1976 މޫމިނާ ޙުސައިން  ކުންނާރުމާގެ
01-01-1948 ޙަސީފަތު އާދަމް  ލުބޯގަސްދޮށުގެ
05-04-87 ޒިޔާދާ ޔޫސުފް  ލުބޯގަސްދޮށުގެ
25/11/1984 ޢާއިޝަތު ރަމީޒާ ލުބޯގަސްދޮށުގެ
01-01-1959 ޙަރިއްޔާ އަޙްމަދުމަނިކު  މާހާ
04-11-1988 ނިއުމާ ރަޝީދާ  މާހާ
23/01/1972 ސީމާ މޫސާމަނިކު  މޫންލައިޓް
24/10/1967 ރަޝީދާ ޢަލީ  މަޚްމާގެ
13/10/1994 ފާޠިމަތު ޝިމާނާ މަޚްމާގެ
01-01-1953 މަރްޔަމް ޢަލީމަނިކު  މަޚްމާގެ
27/12/1976 ސަންފާ ޢުމަރުމަނިކު  މީނާޒް
27/07/1961 ނަޝީދާ މޫސާމަނިކު  މެހުރާ
10-11-71 ޤަމަރުއްނިސާ ޢަލީ  ނޫމާގެ
01-06-85 ޢާއިޝަތު ރިޟާ  އޯކިޑްމާގެ
04-10-68 އާމިނަތު ރިޟާ  އޯކިޑްމާގެ
03-12-90 ޔާސްމީން ރިޟާ އޯކިޑްމާގެ
18-07-1994 މަރިޔަމް ނާޒުލީން އޯކިޑްމާގެ
30/10/1981 ފާޠިމަތު ރިޟާ  އޯކިޑްމާގެ
08-01-96 ފާޠިމަތު ޝާޒުލީނު  އޯކިޑްމާގެ
02-12-98 އައިޝަތު ޝެރިން  އޯކިޑްމާގެ
12-11-1991 ފާޠިމަތު ރިޔާޝާ  ޕެރިސްގެ
16/04/1980 ޢާއިޝަތު މުފީދާ  ޕެރިސްގެ
18/01/1990 ފަޒީލާ މޫސާ  ޕެރިސްގެ
20/04/1979 އާމިނަތު މުފީދާ  ޕެރިސްގެ
20/11/1988 ފަޒްނާ މޫސާ  ޕެރިސްގެ
22/02/1971 ޢާއިޝަތު ޢުމަރުމަނިކު  ޕެރިސްގެ
20/3/1997 އަރީޝާ މޫސާ  ޕެރިސްގެ
24/10/1978 އާމިނަތު އާދަމްމަނިކު  ރިދަމް
24/04/1988 ޒާހިދާ ޢުމަރު  ފިނިފެންމާގެ
22/6/1969 އާބިދާ އާދަމް މަނިކު ރޯޝަނީގެ
10-06-1986 އާމިނަތު ޒިދުނާ  ރޯޝަނީގެ
18/05/1991 ޒީނަތު ޢުމަރު  ރޯޝަނީގެ
28/09/1989 ނަޖުމާ ޢުމަރު  ރޯޝަނީގެ
28/11/1969 ރަމްލާ އާދަމް  ރޯޒަރީގެ
15/5/1998 ފާޠިމަތު ރިފާ ރޯޒަރީގެ
04-03-1981 ފާޠިމަތު ޙަމީދާ  ސާމީހިޔާ
18/05/1983 އާމިނަތު ޙަމީދާ  ސާމީހިޔާ
20/09/1985 މަރްޔަމް ޙަމީދާ  ސާމީހިޔާ
11-08-87 އާމިނަތު ވަޙީދާ  ސަތަރުގެ
30/11/1976 މަރްޔަމް ވަޙީދާ  ސަތަރުގެ
31/07/1972 ފާޠިމަތު ވަޙީދާ  ސަތަރުގެ
01-01-1958 ސަންފާ ޢުމަރުމަނިކު  ސީނާ
06-11-1987 ޝަރްމީލާ މޫސާމަނިކު  ސީނާ
16/12/1989 ފަރުޝާނާ މޫސާމަނިކު  ސީނާ
25/03/1979 މައުސޫމާ މޫސާމަނިކު  ސީނާ
28/06/1981 ޝިރުމީނާ މޫސާމަނިކު  ސީނާ
17/11/1997 ރަޒީނާ މޫސާ މަނިކު  ސީނާ
12-07-1982 ނަސްރީނާ އިބްރާހީމް  ސީރީނުވިލާ
12-12-1964 ޝީރީނާ އިސްމާޢީލް  ސީރީނުވިލާ
28/08/1993 ޔުމްނާ އިބުރާހިމް ސީރީނުވިލާ
11-12-1998 ޒޫނާ އިބުރާހީމް  ސީރީނުވިލާ
02-08-90 ޚައިރުއްނިސާ މުޙައްމަދުމަނިކު  ސޯސަންގެ
25/07/1978 ޞަފިއްޔާ މުޙައްމަދުމަނިކު  ސޯސަންގެ
16/10/1975 ފާޠިމަތު މުޙައްމަދުމަނިކު  ތާޖުމަހަލް
29/11/1996 އާއިމިނަތު ޝިޒުނާ ތާޖުމަހަލް
01-01-1959 ފާޠިމަތުމަނިކެ  އުފަންވެލި
19/10/1970 ޝަމްސުއްނިސާ މުޙައްމަދުމަނިކު  ވިލު
04-08-1999 ފާޠިމަތު ޔަސްފާ ވިލު
17/9/1989 އާއިމިނަތު ވަސީމާ ވަސީމީހިޔާ
13/7/1991 ފާޠިމަތު ވަސީމާ ވަސީމީހިޔާ
01-01-1956 އާމިނަތު އަޙްމަދުފުޅު  އުޑުވިލާގެ
01-03-86 މަރްޔަމް ސިޔާމާ  އުޑުވިލާގެ
30-12-1993 އާޝިޔަތު ސިޔާނާ އުޑުވިލާގެ
30/11/1991 ޢާއިޝަތު ޝިޔާމާ  އުޑުވިލާގެ
21/12/1975 ފާޠިމަތު ސިޔާމާ  ފަޒާ
09-07-1996 އާއިމިނަތު ޝިޢުނާ ފަޒާ
22/10/1999 މަރިޔަމް ޝިފާނާ ފަޒާ
13/11/1991 ފާޠިމަތު ރަޝީދާ  އުފާވެރިމަންޒިލް
26/10/1976 އާމިނަތު އިބްރާހީމްމަނިކު  އުފާވެރިމަންޒިލް
04-07-1959 ރަޝީދާ މޫސާމަނިކު  އުނިމާގެ
05-10-1988 ފަހީމާ ޙަސަންމަނިކު  އުނިމާގެ
15/02/1985 ޝަހީމާ ޙަސަންމަނިކު އުނިމާގެ
24/02/1993 ޝަފީގާ ޙަސަން މަނިކު އުނިމާގެ
25/05/1982 ނަސީމާ ޙަސަންމަނިކު  އުނިމާގެ
02-06-1968 އާމިނަތު ޢުމަރުމަނިކު  ނޫވިލު
01-10-1990 ޝުޢޫދާ ނިޒާރު ނޫވިލު
13/10/1993 ސާހިދާ ނިޒާރު ނޫވިލު
27/07/1988 ޒުހުދާ ނިޒާރު  ނޫވިލު
31/5/1998 ސަޢާދާ ނިޒާރު ނޫވިލު
01-01-1938 ޙައްވާ ޢުމަރުމަނިކު  ވީސަންގެ
05-01-1972 ޢާއިޝަތު ޢުމަރުމަނިކު  ވީސަންގެ
05-05-1976 ފާޠިމަތު ޢުމަރުމަނިކު  ވީސަންގެ
07-04-1996 އައިޝަތު ޖީހާން  ވީސަންގެ
28/5/1997 ނާހިޔާ އިސްމާޢީލް ނަޞީރު  ވީސަންގެ
04-01-1982 ޝަހްޒީނާ ޢަލީ  ވައިލެޓްމާގެ
04-12-1985 ޒަރީނާ ޢަލީ  ވައިލެޓްމާގެ
17/06/1991 ނަސްމާ ޢަލީ  ވައިލެޓްމާގެ
29/05/1978 ނަދީމާ ޢަލީ  ވައިޓްރޯސް
21/8/1999 ޢާއިޝަތު އިނާޝާ  ވައިޓްރޯސް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓް އާންމުކުރުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓް އާންމުކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:43 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.