ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލުން ރަށުގެ އަންހެން ކަނބަލުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


ކައުންސިލުން ރަށުގެ އަންހެން ކަނބަލުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. 

8 ފެބްރުއަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ދަނޑު ދޫކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކެހުމުގައި އަންހެން ކަނބަލުން ގުރޫޕްތަކަށް ބަހާލުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. 

މިބައްދަލުވުމުގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ދަނޑު ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް ކައުންސިލުން ހިއްސާ ކުރުން އޮތެވެ. އަދި މިދެކަންތަކާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ހިޔާލެއް އޮތްނަމަ އެކަމެއް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ. އަދި އެއްވެސް ހިޔާލެއް  ހުށަހެޅިފައި ނުވާތީ، ދެން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކެހުމުގައި އަންހެން ކަނބަލުން ގުރޫޕްތަކަށް ބެހިފައިވާގޮތް ހިއްސާ ކުރުން އޮތެވެ.  އަދި ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން ގުރޫޕްތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް ރަނގަޅުކަމަށް ފާސް ކުރެވުނެވެ. 

ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތަށް އަންހެން ކަނބަލުން ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތުގެ ލިސްޓް
A
ނަދިމާ ޢަލީ ވައިލެޓްމާގެ
ހަރިއްޔާ އަޙްމަދު މާހާ
ލަތީފާ އާދަމް ހަނދުވަރީގެ
ޝީރީނާ އިސްމާޢިލް ޝީރީނުވިލާ
ސަންފާ އާދަމް އަސުރުމާގެ
އައިޝަތު މުޙައްމަދު އަސަރީގެ
ޝަހީމާ ޙަސަން އުނިމާގެ
ރަޝީދާ ޢަލީ މުހުމާގެ
ޖަމީލާ އުމަރު ޗަބޭލީގެ
ރަސީދާ މޫސާ އުނިމާގެ
ސަމްސުނިސާ ވިލު
ޖަމީލާ އުމަރު މަނިކު ހުސްނުހީނާގެ
ފާތުމަތު ހަމީދާ ސާމީހިޔާ
ސަންފާ އުމަރު ސީނާ
މަރިޔަމް ފަޒްލީނާ އައްސޭރި
ޙައްވާ މުޙައްމަދު ބޯގަންވިލާ
ސޯބިރާ މުޙައްމަދު އަސުރުމާގެ
ޙައްވާ ޢަބްދުއް ރަޝީދު އުނިމާގެ
އައިމިނަތު އަޙްމަދުފުޅު އުޑްވިލާގެ
އައިމިނަތު ޝިފާ 
ފަހީމާ ޙަސަންމަނިކު
އާރިފާ މޫސާ ޗަބޭލީގެ
ޒިޔާދާ ޔޫސުފް ލުބޯގަސްދޮށުގެ
ސާހިދާ ނިޒާރު ނޫވިލު
ޒުހުރާ އާދަމް ފެހިވިނަ
ސަކީނާ އަލިމަނިކު އަމަން
ސިމްލާ މޫސާމަނިކު ޝަފާމަންޒިލް
އައިމިނަތު އިބްރާހިމް އުފާވެރިމަންޒިލް
ފާޠިމަތު އުމަރުމަނިކު ޗަބޭލީގެ
އައިޝަތު މުފީދާ ޕެރިސް
ފާތުމަތު އާދަމް އުދަރެސް
ރަޝީޤާ
ނަފީސާ އިބްރާހިމްމަނިކު ފޭރުމާގެ
އައިމިނަތު ރިޒާ އޯކިޑްމާގެ
ވަފިއްޔާ ޙުސައިން ސަތަރުގެ
މަރިޔަމް ސިޔާމާ އުޑްވިލާގެ
އާސިމާ އިބްރާހިމް ހަނދުވަރީގެ
ފާތިމަތު މުނާ
މަޖުދާ
ޒުހުދާ ނިޒާރު ނޫވިލު
ފަޒުނާ މޫސާ ޕެރިސް
ސާދުނާ ޢަބުދުއް ރަޝީދު މެހްރާ
ނާޒިމާ ޢަލީ ސީނާ
އައިޝަތު އަބުދުއް ރަޝީދު ބީޗުވިލާ
ސިރުމީނާ މޫސާ ސީނާ
ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ޝީރީނުވިލާ
އައިޝަތު ސިޔާމާ ފޭރުމާގެ
މަރިޔަމް ހަމީދާ ސާމީހިޔާ
ހާޖަރާ އަހްމަދު ވައިލެޓްމާގެ
ފާތިމަތު ވަޙީދާ ސަތަރުގެ
ފާތުމަތު ސައީދާ އިރުމަތީގެ
ސަންފާ އުމަރު މީނާޒް
ސަރުމީލާ މޫސާ ސީނާ
ނަޖުމާ އުމަރު ރޯޝަނީގެ
އިޝާމާ ޔޫސުފް މެހްރާ
ނިއުމާ އަޙްމަދު މާހާ
މަރިޔަމް ވަހީދާ ސަތަރުގެ
އައިމިނަތު ވަހީދާ ސަތަރުގެ
މައުމިނާ ޙުސައިން ކުންނާރުމާގެ
ފައުޒިއްޔާ ޙުސައިން އަމަން
ހައްވާ އަމަން
---------------------------------------------
B
ފާތުމަތު މުޙައްމަދު ތާޖުމަހަލް
ހަބީބާ އާދަމް ފަތިސް
ޖަމީލާ މޫސާ އަމާޒު
މައުސޫމާ މޫސާ ސީނާ 
އާބިދާ އާދަމް ރޯޝަނީގެ
އަފީފާ އަޙްމަދު ފޭރުމާގެ
އައިމިނަތު ހަމީދާ އަސަރީގެ
ފާޠިމަތު އަޙްމަދުފުޅު ބީޗުވިލާ
ޤަމަރުއްނިސާ ޢަލީ ފޭރުގަސްދޮށުގެ
މަރިޔަމް އަލިމަނިކު ކަރަންކާގެ
ފާތުމަތު ސިޔާމާ ފަޒާ
ސޮފިއްޔާ މުޙައްމަދު ސޯސަންގެ
ރަމްލާ އާދަމް ރޯޒަރީގެ
ސާރާ އިބުރާހިމް ހުސްނުހީނާގެ
ހަސީނާ ޢަލީ އިރަމާގެ
އާމިރާ އުއްމީދު
ނަސީދާ މޫސާ މެހްރާ
އައިޝަތު އުމަރުމަނިކު ޕެރިސް
ހަފުސާ އުމަރު ޗަބޭލީގެ
ނާޒިޔާ
މަރިޔަމް އިބްރާހިމް އަލުންތިލަ
އައިމިނަތު އާދަމް ރިދަމް
ސައުދިއްޔާ ހަނދުވަރީގެ
އާއިޝަތު ރައިހާނާ ދޭލިޔާގެ
ޒީނާ ޢުމަރު
ޝަހްޒީނާ ޢަލީ ވައިލެޓްމާގެ
ސަމީހާ އީސާމަނިކު އަސަރީގެ
ސީމާ މޫސާމަނިކު މޫންލައިޓް
ޙައްވާ އިސްމާޢިލްމަނިކު ޗާނދަނީވިލާ
ފާޠިމަތު އުމަރުމަނިކު ވީސަންގެ
އައިމިނަތު މުފީދާ ޕެރިސް
ނަސީމާ ޙަސަން އުނިމާގެ
އައިމިނަތު އުމަރުމަނިކު ނޫވިލު
އައިޝަތު ރަމީޒާ ލުބޯގަސްދޮށުގެ
ޝުއޫދާ ނިޒާރު ނޫވިލު
އައިމިނަތު ޒިދުނާ ރޯޝަނީގެ
ފާޠިމަތު ރަޝީދާ އުފާވެރިމަންޒިލް
ފަރީޝާ ޢަލީ ދޭލިޔާގެ
އައިމިނަތު ވަސީމާ އަސުރުމާގެ
ހަފީޒާ އިބްރާހިމް ފޭރުމާގެ
ހައެރުނިޝާ މުޙައްމަދު ސޯސަންގެ
ސައީދާ ޢަލީ ގުލްޒާރުގެ
ޙައްވާ އާދަމް ހުވަނދުމާގެ
އާމިނަތު ހުސްނާ ފަތިސް
ނީޒާ
އަފާސާމިޔާ
ސިޔާނާ ފަޒާ
ޝަފީޤާ ޙަސަން އުނިމާގެ
ފަރުޒާނާ މޫސާ ސީނާ
ފަޒުނާ ޙުސައިން ސީނާ
އައިޝަތު އަޒުރާ އަމަން
ޒަރީނާ ޢަލީ ވައިލެޓްމާގެ
އާއިޝަތު އުމަރުމަނިކު ވީސަންގެ
ފާތިމަތު ވަސީމާ އަސުރުމާގެ
މަރިޔަމް ޒުލްފާ ބޯގަންވިލާ
އާމިނަތު ފަރުހާނާ ދޭލިޔާގެ
ފަޒީލާ މޫސާ ޕެރިސް
ފާތުމަތު ރިޔާސާ ޕެރިސް
ޔުމްނާ އިބްރާހިމް ޝީރީނުވިލާ
އާރިފާ ރަޝީދު
އައިމިނަތު ސަކީލާ 

ކައުންސިލުން ރަށުގެ އަންހެން ކަނބަލުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި ކައުންސިލުން ރަށުގެ އަންހެން ކަނބަލުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:00 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.