ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދޫކުރުން

ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑީވާސްގެ ފަރާތުން މިހިނގާ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޭސްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް 22 ޑިސެމްބަރ 2017 އިން 2 ޖަނަވަރީ 2018 ގެ ނިޔަލަށް މިރަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޖަމްޢިއްޔާއަށް ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ. 

މިހެންވެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ބޭނުން ކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިކަން އެންގީމެވެ.

‏29‏ ރަބީޢުލްއައްވަލް‏ 1439
‏17‏ ޑިސެމްބަރ‏ 2017

ނަންބަރު: (IUL)311/311/2017/46
ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދޫކުރުން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދޫކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:37 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.