ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އެމްޓީސީސީން ހިއްސާ ވިއްކުމާއިގުޅޭ

މިދުވަސްވަރަކީ ކެޕިޓަލް މާކެޓްގައި ރައިޓްސް އިޝޫއެއްގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީން ހިއްސާ ވިއްކަމުންދާ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ، މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ދަނީ ހިންގަވަމުންނެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީގެ ރައިޓްސް އިޝޫ މާކެޓްގައި ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ 19 އޮކްޓޯބަރ 2017 އިން 03 ޑިސެމްބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށްކަމަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. 

މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިއިޢުލާނާއިއެކު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 


ނަންބަރު: (IUL)311/311/2017/43
އެމްޓީސީސީން ހިއްސާ ވިއްކުމާއިގުޅޭ އެމްޓީސީސީން ހިއްސާ ވިއްކުމާއިގުޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:56 PM Rating: 5
Powered by Blogger.