ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ސްކޫލްގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުން 2017.19

ފައިނު ސްކޫލުގައި 2016 ވަނަ އަހަރު އޯލަވަލް އިމްތިޙާނުހެދި ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެގޮތުން އޯލަވަލް ފެށުމަށް ކައުންޓް ޑައުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހާމަކުރެއްވިފަދައިން ސީ ގްރޭޑުންފެށިގެންމަތިން ފާސްވެފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމުދިނުމަށްޓަކައި 5000.00 ރުފިޔާ އާއި މިއަހަރުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމުގެގޮތުގައި 3000.00 ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުންދިނުމަށް ނިންމުން.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ  20 ނޮވެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00  ގައި ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދަޢުރުގެ 15 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 
ފައިނު ސްކޫލްގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުން 2017.19 ފައިނު ސްކޫލްގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުން 2017.19 Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:01 PM Rating: 5
Powered by Blogger.