ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ދަނޑުބިންތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

ރަށުގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިމުގެ މުއްދަތު 6 މަސްދުވަސް 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 އަށް ހަމަވާނެއެވެ. މިމުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުން ގެންދާތީއާއި އިތުރު މުއްދަތު ބޭނުންކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން އެދެމުންދާތީވެ، 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 އިން ފެށިގެން 4 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުވަނީ އިތުރުކޮށްދެވިފައެވެ. މިމުއްދަތުގެ ފަހުން މުބުރުގައު އެބިމުގައި ދަނޑުވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ވީމާ، ހުރިހާ ދަނޑުވެރިންވެސް މިއިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެ އެއްބަސްވުން އާކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.
ދަނޑުބިންތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން ދަނޑުބިންތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:17 PM Rating: 5
Powered by Blogger.