ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޫކުރަމުން ގެންދިޔަ އޭޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފެށުމާއި ގުޅޭ

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދެމުން ގެންދިޔަ އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި، ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 7 އޯގަސްޓް 2017 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލުން ފެށޭނެކަމަށް ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުންވަނީ އަންގަވާފައެވެ. އަދި ކުރިޔެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ، ބުދަ މިދެދުވަހު ތިއަރީ ޓެސްޓާއި ޑްރައިވިން ޓެސްޓް، ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ކުރިޔަށް ދާނެކަމަށްވެސް އަންގަވާފައިވެއެވެ. 

މިހެންވެ މިކަން އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 
 
8 ޛުލްޤައިދާ 1438
31 ޖުލައި 2017 

ނަންބަރު: (IUL)311/311/2017/31

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޫކުރަމުން ގެންދިޔަ އޭޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފެށުމާއި ގުޅޭ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޫކުރަމުން ގެންދިޔަ އޭޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފެށުމާއި ގުޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:20 AM Rating: 5
Powered by Blogger.