ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ ކޮމެޓީތަކަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރުން

މިހާރު މުއައްސަސާތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންތަކާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އެކު މަޝްވަރާ ކުރެވި ކޮމެޓީތަކަށް އައްޔަން ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ލިބިފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބޭފުޅުން އެކޮމެޓީތަކަށް އައްޔަށް ކުރުމަށް ނިންމުން. 


މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 02 އޯގަސްޓް 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދަޢުރުގެ 6 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 
ކައުންސިލްގެ ކޮމެޓީތަކަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރުން ކައުންސިލްގެ ކޮމެޓީތަކަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:23 AM Rating: 5
Powered by Blogger.