ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން

ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް މެދުކެޑުމެއްނެތި ދެމުންގެންދިޔުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރާއި، ނާއިބް ރައީސް އިބްރާހީމް ޢުމަރުމަނިކާއި، ކައުންސިލަރ ޢަބުދުއްރަޝީދު ހާރޫނާއި، ކައުންސިލް އިދާރާގެ އ. ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޙުސައިނާއި، ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޙަސަންޒާހިރު ކައުންސިލްގެ ފައިސާގެ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށާއި،މީގެތެރެއިން ކޮންމެވެސް 2 މީހަކު ޗެކްގައި ސޮއިކުރާގޮތައް ނިންމުން.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 20 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދަޢުރުގެ 3 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 
ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:00 PM Rating: 5
Powered by Blogger.