ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ނީލަން ކިޔުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން ނީލަން ކިޔުން ބޭއްވުން

ދިމާވި ސަބަބަކާހުރެ މިއިދާރާއިން ކުރި ނަމްބަރ IUL-311/311/2017/3  އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް، އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
މިރަށު ހުކުރުމިސްކިތް މަސްޖިދުލް ފަލާހުން ނަގާފައިވާ ބައެއްތަކެއްޗާއި، މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބައެއްތަކެތި ނީލަންކިޔުން 10 މާރޗް 2017 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 9:00 ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ. 
ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެދުވަހުގެ އެގަޑިޔަށް އެސަރަޙައްދަށް ޙާޟިރުވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. 
މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި 6580072 ނަމްބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

8 އުސާ ސީލިންގ ފަންކާ 56" ގެ ( މިސްކިތުން ބައުވެގެން ނަގާފައިހުރި)
4 ފަންކާ ފާރުގާ ހަރުކުރާ ( މިސްކިތުން ބައުވެގެން ނަގާފައިހުރި)
ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ފައިފުހި، މުސައްލަތައް
މަގުހެދުމާއި،ކުނިކޮށިއަޅާބިންސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ރުއްތަކަކާއި،މިދިލި،ބަނބުކެޔޮ ގަސް
 
01 ޖުމާދުލްއާޙިރު 1438
28 ފެބުރުއަރީ 2017 


No. (IUL)311/311/2017/9
ނީލަން ކިޔުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން ނީލަން ކިޔުން ބޭއްވުން ނީލަން ކިޔުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން ނީލަން ކިޔުން ބޭއްވުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:29 PM Rating: 5
Powered by Blogger.