ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އިލެކްޓްރީޝަނުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއިބެހޭ

ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއާއި މިކައުންސިލާއި ގުޅިގެން އިލެކްޓްރީޝަނުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިރަށުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިއީ މަސައްކަތު މާހައުލެއްގައި ޕްރެކްޓިކަލްބައި ފުރިހަމަ ކުރަމުން ހެދޭ ކޯހެކެވެ. މިކޯހުގެ މުއްދަތަކީ 1 މަހާއި 3 މަހާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެކެވެ. މިކޯހުން ފާސްވާ ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރެންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ދޫކުރައްވާ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 ގެ ޑޮމެސްޓިކް ވައިރިންގ ލައިސެންސެއް ލިބޭނެއެވެ. 
ވީމާ، މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 28 ފެބުރުއަރީ 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 6580072 ނަމްބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 
 
23 ޖުމާދުލްޢޫލާ 1438
20 ފެބްރުއަރީ 2017 


No (IUL)311/311/2017/6
އިލެކްޓްރީޝަނުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއިބެހޭ އިލެކްޓްރީޝަނުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއިބެހޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:04 AM Rating: 5
Powered by Blogger.