ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުންރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:43 AM Rating: 5
Powered by Blogger.