ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ދިރިއުޅުމަށް އަލަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން

އަލަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ ބަދަލުގެ މައްސަލަ ނިންމުން އަވަސްކުރުމުގެގޮތުން އެރުއްގަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިހާރުވާނީ ހުދުކުލައިގެ ދަވާދުން ✓ މިފާހަގަ އެރުއްގަހުގައި ޖަހާފައެވެ. 
ވީމާ، އެރުއްގަހަކީ ކޮންފަރާތަކުން އިންދާފައިވާ ކާކުގެ އެއްޗެއްކަން ދެނެގަންނަން ބޭނުންވާތީ، މިއިދާރާއިން ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ އެރުއްގަސް އިންދާފައިވާ  ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދު 14 ޑިސެމްބަރ 2016 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާއަށް ސިޓީއަކުން އެކަން އެންގެވުން އެދެމެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ރުއްގަސްހުރި ގޯތިތައް އެނގޭނޭ ޗާޓެއް މިއިޢުލާނާއިއެކު މިވަނީއެވެ. 
15 ރަބީޢުލްއަށްވަލް 1438
14 ޑިސެމްބަރ 2016

(IUL)311/311/2016/83
ދިރިއުޅުމަށް އަލަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން ދިރިއުޅުމަށް އަލަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:45 PM Rating: 5
Powered by Blogger.