ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރ. ފައިނު " ވައިލެޓްމާގެ " ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ

ރ. ފައިނު ވައިލެޓްމާގެ ޢަލީ ޙަސަންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ " ވައިލެޓްމާގޭ " ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ 311/R-2/2013/03 ( 31 ޖެނުއަރީ 2013 ) ގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އެގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި އޭނާ ވަނީ މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 18 ޑިސެމްބަރ 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.  މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. 
08 ރަބީޢުލްއަށްވަލް 1438

ރ. ފައިނު " ވައިލެޓްމާގެ " ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ ރ. ފައިނު " ވައިލެޓްމާގެ " ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 7:30 PM Rating: 5
Powered by Blogger.