ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފި


ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވާނީ ރޭ ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ. ރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އާންމު ރައްޔިތުންވެސް ބައިވެރިމި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރެވެ 
ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފި ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 3:46 AM Rating: 5
Powered by Blogger.