ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް ދިނުމަށް ނިންމުން

ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައި އެދިލައްވާފައިވާގޮތުގެމަތިން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ޅ. ގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ ގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށްފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޕަބުލިކު ހެލްތް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އާ 1 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ދޫކުރުމަށް ނިންމުން. 
       މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 23 ނޮވެމްބަރ 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުކުރި 10:00ގައި ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދަޢުރުގެ 112 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 
ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް ދިނުމަށް ނިންމުން ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް ދިނުމަށް ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:46 PM Rating: 5
Powered by Blogger.