ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ވާރޭފެންނަގާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރާ ބިމެއް ކަނޑައެޅުން

ރައްޔިތުންގެ ލަފާގެމަތިން ނިންމާފައިވާ މިރަށުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ބޭސް ފިހާރައިގެ އުތުރުންއޮތް ހުސްބިމުގައި ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމަށް ބަހައްޓާ ހަންތައް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމުން  

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 16 ނޮވެމްބަރ 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުކުރި 10:00ގައި ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދަޢުރުގެ 111 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 
ވާރޭފެންނަގާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރާ ބިމެއް ކަނޑައެޅުން ވާރޭފެންނަގާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރާ ބިމެއް ކަނޑައެޅުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:43 PM Rating: 5
Powered by Blogger.