ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ބަނދަރުމަތީގައި ހަދާފައިވާ ބުރުތަކުގައި މުށިޖެހުމާއިގުޅޭ

ރަށުގައި މިމަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށްތިބި ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އަގުތަކަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނަމަ ރަށު މީހުންލައްވާކުރުވުމަށާއި މިހާރުލިބިފައިވާ އަގުތަކަށްވުރެ ރަށު މީހުންކޮށްދޭ އަގު ބޮޑުވާނަމަ މިހާރު އަގުހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އެންމެކުޑައަގެއްހުށަހަޅާފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ބުރުތަކުގައި މުށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމުން.

       މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 16 ނޮވެމްބަރ 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުކުރި 10:00ގައި ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދަޢުރުގެ 111 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 
ބަނދަރުމަތީގައި ހަދާފައިވާ ބުރުތަކުގައި މުށިޖެހުމާއިގުޅޭ ބަނދަރުމަތީގައި ހަދާފައިވާ ބުރުތަކުގައި މުށިޖެހުމާއިގުޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:40 PM Rating: 5
Powered by Blogger.