ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އުރީދޫ އަށް އެންޓަނާ ޖެހުމަށްދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި، ކުއްޔާއިބެހޭ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އާއި މިކައުންސިލާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުން އާކުރުމަށާއި މިގޮތުން އާކުރެވޭއިރު މިހާރުހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓްގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ އވ އުނިކުރުމަށާއި 3 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކުލި މަހަކަށް 3000/- ރުފިޔާގެ ކަޑައެޅުމަށާއި 2 ވަނަ މާއްދާގެ މުއްދަތު 01 ޖުލައި 2016 އިންފެށިގެން 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުން.މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 12 އޮކްޓޫބަރ 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުކުރި 10:00ގައި ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދަޢުރުގެ 108 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 
އުރީދޫ އަށް އެންޓަނާ ޖެހުމަށްދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި، ކުއްޔާއިބެހޭ އުރީދޫ އަށް އެންޓަނާ ޖެހުމަށްދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި، ކުއްޔާއިބެހޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:36 PM Rating: 5
Powered by Blogger.