ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ބައެއްތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ 3 ވަނަ ބުރު 2016.71

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަމްބަރ (IUL)311/311/2016/67 (19 ސެޕްޓެމްބަރ 2016) ގެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގެ އަގުތައް އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީވެ އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ތިރީގައިވާ ތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.
  •   1 ސޯފާސެޓް
  •   2 ބައިސްކަލް
  • 50 ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި
  •   2 އަލަމާރި
  •   1 ކަރަންޓް ކީސް
  •  2 ބަރޯ
މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ 11 އޮކްޓޯބަރ 2016 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  13:00 ގައި މިއިދާރާގައެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ކެނޑުން އޮންނާނީ 13 އޮކްޓޯބަރ 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިއިދާރާގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކޮށް ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެހެން ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާއިރު ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާކަން އެނގޭނެފަދަ ލިޔުމެއް ގެންނަވަންވާނެއެވެ. މިކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި 6580072 ނަމްބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

    

                 2 މުޙައްރަމް 1438
                 3 އޮކްޓޯބަރ 2016
ބައެއްތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ 3 ވަނަ ބުރު 2016.71 ބައެއްތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ 3 ވަނަ ބުރު 2016.71 Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:17 AM Rating: 5
Powered by Blogger.