ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2016.41- އަލަށްދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގެތެރެއިން ފެންތިލަ ސަރަޙައްދުންދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގައި މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ނިންމުން

އެންމެފަހުންދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގެތެރެއިން ފެންތިލަކަމަށްބުނެ ގޯއްޗާއި ބެހޭގޮތުން ޝަކްވާކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ވެރިންގެ ހުށަހެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ގޯތި ދޫކުރާ ކޮމިޓީން ދެއްވާފައިވާ ލަފަޔާއިއެއްގޮތައް އެގޯތިތައް ދޫކުރެވިފައިވާ އެ ސަރަޙައްދަކީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަރަޙައްދެއްކަމަށް ނިންމުން.
ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2016.41- އަލަށްދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގެތެރެއިން ފެންތިލަ ސަރަޙައްދުންދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގައި މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ނިންމުން ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2016.41- އަލަށްދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގެތެރެއިން ފެންތިލަ ސަރަޙައްދުންދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގައި މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:07 AM Rating: 5
Powered by Blogger.