ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތް މިނިސްޓްރީން ޗެކް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކުރައްވައިފި

ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެސަރަޙައްދުގައި ބޮޑު ހިލަ ޖަހާ ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުން އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތް ބެއްލެވުމަށް އެންވާރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅަކު ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. 
ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތް މިނިސްޓްރީން ޗެކް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކުރައްވައިފި ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތް މިނިސްޓްރީން ޗެކް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކުރައްވައިފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:50 AM Rating: 5
Powered by Blogger.