ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން - 2016/40 ކުނިކޮށި އަޅާނެ ބިމެއް ކަނޑައެޅުން

ކުނި ކޮށްޓެއް އެޅުމަށްޓަކައި އެންމެފަހުން ކައުންސިލުންބެލި ސަރަޙައްދުކަމުގައިވާ މިހާރުއޮތް ކުނި ކޮށީގެ ހުނޅަގުން 100+70 ގެ ބިމެއް ކުނި ކޮށި އެޅުމަށްދޫކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދަޢުރުގެ 107 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމަވައިފިއެވެ.
ކައުންސިލްގެ ނިންމުން - 2016/40 ކުނިކޮށި އަޅާނެ ބިމެއް ކަނޑައެޅުން ކައުންސިލްގެ ނިންމުން - 2016/40  ކުނިކޮށި އަޅާނެ ބިމެއް ކަނޑައެޅުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:36 PM Rating: 5
Powered by Blogger.