ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން

މިރަށު ސްޓޭޖު ސަރަޙައްދުގައިހުރި ގިނަ ދުވަސްވި (ދިގުކޮށް ހެދިފައިހުރި) ރުއްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމާއިމެދު ދައުވާ ކުރައްވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ މިއަދު 30 މެއި 2024 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 06 ޖޫން 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި 4000311 ގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.


މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:25 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.