ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 134ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 17 އޭޕްރީލް 2024 (ބުދަ)
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2.      ކައުންސިލްގެ 133 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

3.      ފުޓްސަލް ދަނޑު ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލާވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

4.      ފައިނު ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

5.      ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޗުއްޓީ ތާވަލް ފާސްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.

6.       ރ.ފައިނު އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ވެލި ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލަށް އިޞްލާހެއް ގެނައުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 134ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 134ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:00 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.