ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 133ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 27 މާރޗް 2024 (ބުދަ)
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:15
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2.      ކައުންސިލްގެ 132 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

3.      ތަރާވީހު ނަމާދު ކުރަމުންދާ ހާފިޒުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވާރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

4.      "ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި އިޖްތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް، ފައިނު ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތުގެ އުޞޫލް" އާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

5.      "ރ.ފައިނުގެ ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް" އާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

6.      ސީނިއަރ މެނޭޖުމަންޓް ޓީމް (އެސް.އެމް.ޓީ) ރަސްމީކޮށް އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

7.      ހދ.ހަނިމާދޫގައި އޮންނަ "ފަނޯއްލަ މަހަސިންތާ"ގައި ބައިވެރިވުމާއި، އެކަމަށް ޚަރަދުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 133ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 133ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:27 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.