ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ޕާކްގެ ގާ އެޅުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

މި ކައުންސިލުން ތަރައްގީކުރަމުން ގެންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް ބޭނުންވާ ވޯކްވޭ ގައު (500 ގައު) އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ގަލުގެ މިންތަކަކީ، 1 ފޫޓް 1 ފޫޓް އަދި ބޯމިން 2 އިންޗިއެވެ. ގައު އަޅަންވާނީ 1 ސިމެންތިއަށް 5 ހިލަވެލީގެ ރޭޝިއޯއިންނެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 20 ފެބްރުއަރީ 2024 ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ކޯޓޭޝަން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ކޯޓޭޝަންގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދެވޭނެ އަގަކާއި، މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމޭނެ ތާރީޚެއް ހިމަނަން ވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7651974 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕާކްގެ ގާ އެޅުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުން ޕާކްގެ ގާ އެޅުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:41 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.