ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 127 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

 

  • ތާރީޚް: 14 ފެބުރުވަރީ 2024 (ބުދަ)
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2.      ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ނައިބްރައީސް ބަދަލުވެފައިވާތީ، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 109ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެމްބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަނޑައެޅުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

3.      ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 22ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މީގެކުރިން ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ ކުލަބްޖަމުއިއްޔާތައް ބާރުވެރިކުރުމަށް އެޖަމުއިއްޔާއެއްގެ އިދާރާއާއި އިންވެގެން އޮންނަ ހުސްބިން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާއިއެއްގޮތަށް ހަވާލުކުރުމަށް އެކަށައަޅަންޖެހޭ އުޞޫލާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.


ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 127 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 127 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:18 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.