ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 129 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 29 ފެބުރުވަރީ 2024 (ބުރާސްފަތި)
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.     އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2.     ކައުންސިލްގެ 128 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

3.     މިއަހަރު ރަމަޟާންމަހު ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީސް ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި މިރަށު ފަރާތެއްކަމަށްވާ އަލްހާފިޒު ޔޫނުސް ބިން އިބްރާހީމް ޒާހިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެފަރާތަށް އެފުރުސަތު ދިނުމާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ދެއްވާ ފައިސާގެ އުޖޫރަ ދިނުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

4.     ކައުންސިލަށް އިތުރުކުރެވޭ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބުރަދަން ކަނޑައެޅުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

5.     ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާންމަހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި، ރަމަޟާންމަހު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ވެދެވޭނެ އެހީތެރިކަމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

6.     މިރަށު އުދަރެސްގެއާއި ސަލަފް ގޭ ކައިރީ އޮންނަ ހުސްބިންކޮޅާއިމެދު އަމަލުކުރާނެގޮތެއް ނިންމުން

 

27 ފެބްރުއަރީ 2024

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 129 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 129 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:55 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.