ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތައް ކުއްޔަށް ޙަވާލުކުރުމާއިގުޅޭ

މިރަށު ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 31 ޑިސެމްބަރ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ، 2024 ޑިސެމްބަރ 31 ގެ ނިޔަލަށް ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތައް ކުއްޔަށް ޙަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ 06 ޑިސެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި މި އިދާރާގައެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ކެނޑުން އޮންނާނީ 11 ޑިސެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:30 ގައި މިއިދާރާގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެހެން ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާއިރު ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާކަން އެނގޭނެފަދަ ލިޔުމެއް ގެންނަވަންވާނެއެވެ.


ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތައް ކުއްޔަށް ޙަވާލުކުރުމާއިގުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތައް ކުއްޔަށް ޙަވާލުކުރުމާއިގުޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:59 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.