ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

"ރ.ފައިނުގެ ޚިދުމަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްތެރީންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލު" އަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ރ. ފައިނުގެ ޚިދުމަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްތެރީންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ "ރ. ފައިނުގެ ޚިދުމަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްތެރީންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލު" އަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިއުޞޫލަށް އެއްވެސް ހިޔާލެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، 23 އޭޕްރީލް 2023 ވާ އާދިއްތަދުވަހުގެ ކުރިން، ސިޓީ/އީމެއިލް ނުވަތަ ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް އެހިޔާލެއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ ކުރައްވާނީ info@fainu.gov.mv އަށެވެ.

https://forms.gle/Rgz95xy9sY2ychZRA
މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާނު ކުރީމެވެ.


"ރ.ފައިނުގެ ޚިދުމަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްތެރީންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލު" އަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން "ރ.ފައިނުގެ ޚިދުމަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްތެރީންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލު" އަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 9:07 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.