ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 91 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 19 އޭޕްރީލް 2023 (ބުދަ)
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 91 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.

2.      ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 87 އަދި 88 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

3.      ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިންތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

4.      ވަޔަރިންގ ކޯސް ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 91 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 91 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:56 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.