ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް ހަވާލު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު

ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްތައް ކުއްޔަށް ހަވާލުކުރުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރި ނަމްބަރ (IUL)311/311/2022/77 (25 ޑިސެމްބަރ 2022) ގެ އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރުއްގަސްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

• ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް ހުޅަނގުކޮޅު / އަޙްމަދު ރަމީޒު / ސާމީހިޔާ
• ރައްޔިތުންގެ ކަށިކެޔޮގަސްތައް / އަޙްމަދު ރަމީޒު / ސާމީހިޔާ
• ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް އިރުމަތީކޮޅު / އަޙްމަދު ރަޝީދު / ލުބޯގަސްދޮށުގެ
• ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް އުތުރުފަޅި / އަބުދުއްސައްތާރު ޙުސައިން / އަލުންތިލަ
• ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް ބަނދަރު / އަބުދުއްސައްތާރު ޙުސައިން / އަލުންތިލަ
މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.


ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް ހަވާލު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް ހަވާލު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:22 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.