ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

"ވިޔަފާރި އަދި ސިނާޢީ ބޭނުންތަކަށް ރ.ފައިނުން ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު" އަށް ހިޔާލު ހޯދުން

މިރަށުން ވިޔަފާރި އަދި ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ " ވިޔަފާރި އަދި ސިނާޢީ ބޭނުންތަކަށް ރ.ފައިނުން ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު" އަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި އުސޫލަށް އެއްވެސް ހިޔާލެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، 07 ނޮވެމްބަރ 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ސިޓީ/އީމެއިލް ނުވަތަ ތިރީގައި އެވާ އޮންލައިން ފޯމްގެ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް އެ ހިޔާލެއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ ކުރައްވާނީ fainuoffice@gmail.com އަށެވެ.

https://forms.gle/m9rivqPsJ5AAWxKv9
މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާނު ކުރީމެވެ.


"ވިޔަފާރި އަދި ސިނާޢީ ބޭނުންތަކަށް ރ.ފައިނުން ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު" އަށް ހިޔާލު ހޯދުން "ވިޔަފާރި އަދި ސިނާޢީ ބޭނުންތަކަށް ރ.ފައިނުން ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު" އަށް ހިޔާލު ހޯދުން Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 9:59 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.