ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރ.ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ރ.އިނގުރައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ލެބޯޓަރީ ސާމްޕަލްތައް އުފުލުމުގެ ދަތުރުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ


ރ.ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ލެބޯޓަރީ ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމްޕަލްތައް ރ.އިނގުރައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އުފުލުމުގެ ދަތުރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ބީލަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް (އަގުހުށަހަޅާ ފޯމް) ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

 

 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން https://forms.gle/pRq4KWSQLKT8APiFA މި ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އިދާރާއަށް ދުރުވެ ރަޖިސްޓަރ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ރަޖިސްޓަރ ކުރެވުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އެފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 

އިއުލާނާއި ގުޅޭ އެކި މަރުހަލާތައް ދާނެގޮތުގެ ތާވަލު

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން.

14 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 11.00 ގެ ނިޔަލަށް

ބީލަން ބަލައިގަތުން.

20 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ދުވަހުގެ 11.00 ގެ ނިޔަލަށް.

ބީލަންތައް ހުޅުވުން.

20 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 11.00 ގައި ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި

 

ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެއް ހާޒިރުގައެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ބަދަލުގައި އެހެންފަރާތެއް ފޮނުވާނަމަ، އެކަން އަންގައިދޭ ސިޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ  ބަންދުކުރެވިފައިވާ  ސިޓީއުރައެއްގައެވެ.  މިކަމާ  ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާގެ ނަމްބަރު 6580072 އާއި ގުޅުއްވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
https://forms.gle/pRq4KWSQLKT8APiFA
ރ.ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ރ.އިނގުރައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ލެބޯޓަރީ ސާމްޕަލްތައް އުފުލުމުގެ ދަތުރުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ ރ.ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ރ.އިނގުރައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ލެބޯޓަރީ ސާމްޕަލްތައް އުފުލުމުގެ ދަތުރުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:52 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.