ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރ. ފައިނު " މާވިލް " ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އެގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

1. ގޯތީގެ ނަން: މާވިލް ރ. ފައިނު
2. ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ: 311/R-1/2015/01
3. ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ތާރީޚް: 22 މާރިޗް 2015

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.


ރ. ފައިނު " މާވިލް " ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ ރ. ފައިނު " މާވިލް " ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 9:24 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.