ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލަށް ހިޔާލު ހޯދުން

މިރަށުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ ޢުސޫލަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި އުސޫލަށް އެއްވެސް ހިޔާލެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ސިޓީ/އީމެއިލް ނުވަތަ ތިރީގައި އެވާ އޮންލައިން ފޯމްގެ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް އެ ހިޔާލެއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ ކުރައްވާނީ fainuoffice@gmail.com އަށެވެ.

https://forms.gle/fbdEnxuTwqxMi2D18
މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާނު ކުރީމެވެ.


ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލަށް ހިޔާލު ހޯދުން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލަށް ހިޔާލު ހޯދުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 10:12 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.