ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 42 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ


1.    ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.


2.    ކައުންސިލްގެ 41ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.


3.   ކައުންސިލުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް މާލެ ކުރި ދަތުރުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.


4.   ދިގުމުއްދަތަށްދޫކޮށްފައިވާ ދަނޑުބިމުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.


5. ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއިއެކު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.


6.  ކައުންސިލަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

  


ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 42 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 42 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 8:06 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.