ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ޖަލްސާއާއި ގުޅޭ

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން 25 ފެބްރުއަރީ 2022 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:45 ގައި މިރަށު ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިބައްދަލުވުމުގައި ދެޖިންސްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދި ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ. މިޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ގައިދުރުކަން އިސްކުރެއްވުމަށާއި މާސްކް އެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

1. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްސާކުރުން
2. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްސާކުރުން
3. ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލް ހުށަހެޅުމާއި، ސުވާލުކުރުން.

މި ރިޕޯޓްތައް މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓާއި ނޯޓިސްބޯޑުގައި އާންމު ކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ.


ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ޖަލްސާއާއި ގުޅޭ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ޖަލްސާއާއި ގުޅޭ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:53 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.