ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ބަނދަރު ބައްތިތައް ލެޑަށް ބަދަލުކޮށްފިބަނދަރު ބައްތިތައް ލެޑަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފިއެވެ. 

މި މަސައްކަތުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބަނދަރު ބައްތިތަކުގެ ކަރަންޓު ހަރަދު ކުޑަކުރުމާއި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން އިތުރުކުރުމެވެ. އަދި ބަނދަރު ބައްތިތަކުގެ ތެރެއިން ނުދިއްލި ހުރި ބައްތިތައް ދިއްލާ ބަނދަރު އަލިކޮށް ބޭއްވުމަކީ ވެސް މި މަސައްކަތުގެ އެއް މަގުސަދެވެ. 

މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެންނެވެ.  އެގޮތުން ޖުމުލަ 24 ލައިޓު ހުންނައިރު ޖުމުލަ 20 ލައިޓެއް މިހާރުވަނީ ލެޑަށް ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. 
ބަނދަރު ބައްތިތައް ލެޑަށް ބަދަލުކޮށްފި ބަނދަރު ބައްތިތައް ލެޑަށް ބަދަލުކޮށްފި Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 7:17 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.