ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: މޫސުމީ ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އުނިކުރެވޭ 4 ޕޮއިންޓް އުނިނުކޮށް، ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް އާއްމުކޮށް މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދޫކުރާ ދަނޑުބިމުގެ ސަރަހައްދުން ދަނޑު ދޫކުރުމަށާއި އަދި ބާކީ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެމަފިރިން ކުރެ އެއްވެސް މީހަކު ރަށުގައި ދިރިނޫޅޭނަމަ އެފަރާތްތައް އުނިކޮށް ބާކީ ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަށް ރަށުގެ އެކިސަރަހައްދުތަކުން މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް 4 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަގުތީ ބިން ދޫކުރުމަށް ނިންމުން


ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 10:37 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.