ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 60 ވަނަ ނިންމުން

ނިންމިގޮތް: އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު، އެކިސަރަހައްދުތަކަށް ބަހާލައިގެން ވަކިވަކިން އެސަރަހައްދުތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭގޮތަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުމަށާއި މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ކުނިއުފުލާ ޕިކަޕް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށާއި މުއްދަތު ހަމަވާ ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް ވަރުވާ އަށް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށާއި އަދި އިޢުލާނުކުރާއިރު ކަށިކެޔޮ ގަސްތައް މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް އަދި ރުއްތައް 4 ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން އިޢުލާނުކުރުމަށާއި އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް އިޢުލާންކުރުމަށާއި އެންޓަނާ ދަނޑި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް ނިންމުން


ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 26 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ

ތާރީޚް: 17 ނޮވެމްބަރ 2021

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް:
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު - ފެންނަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު - ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ- ފެންނަ
ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު- ފެންނަ

ގުޅުންހުރި ފައިލް: -
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 60 ވަނަ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 60 ވަނަ ނިންމުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:48 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.